Kontakt
Rada Nadzorca/Zarząd
Krótka historia Spółdzielni
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Druki do pobrania
Regulaminy
Informacja o uchwałach podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniach 4, 5, 6 czerwca 2018 r.
Artykuł w Tęczy Polskiej" nt.pierwszej kotłowni przyblokowj w Praszce
 
Ochrona Danych Osobowych
Inspektor Danych osobowych
 
Oferta Programowa
 
Taryfy
Modem kablowy
Podstawy
 
Spółdzielczy kanał informacyjny
Klub Osiedlowy
 
ogłoszenie wyników przetargu 2018 rok
remont balkonów List. 15,22,24
 
» strona główna / INFORMACJE / Informacja o uchwałach podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniach 4, 5, 6 czerwca 2018 r.
  Informacja o uchwałach podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniach 4, 5, 6 czerwca 2018 r.  

 

 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce podjęło następujące uchwały:

 

Uchwała

Nr

w sprawie

Treść uchwały

 1.  

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2017r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Walne Zgromadzenie postanawia :

 

§ 1

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przedstawieniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.

 1.  

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni na dzień 31.12.2017r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce uchwala się co następuje:

 

§ 1

zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017r. składające się z:

 1. Wprowadzenia do Sprawozdania finansowego

 2. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2017, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 14.310.370,46 zł (słownie: czternaście milionów trzysta dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i 46 groszy )

 3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2017r.

 4. Informacji dodatkowej Spółdzielni.

 5. Sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przedstawieniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.

 

 1.  

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Walne Zgromadzenie postanawia :

 

§ 1

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przegłosowaniu na ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

 

 1.  

rozliczenia wyniku Spółdzielni za 2017r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm.) oraz § 37 ust. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce uchwala się co następuje:

 

§ 1

 1. postanawia niedobór na działalności GZM za 2017r. w kwocie netto 133.999.93 zł pozostawić do rozliczenia w roku następnym (zgodnie z §150 Statutu Spółdzielni), w tym:

 1. niedobór na działalności eksploatacyjnej w kwocie 68.498,89 zł

 2. niedobór z przeglądów instalacji w kwocie netto 65.501,04 zł

 1. dochód z pozostałej działalności Spółdzielni za 2017r. w kwocie netto 131.885,75 zł, w tym :

 1. zysk z działalności garaży w kwocie netto 3.542,51 zł pozostawić do rozliczenia w roku następnym tej działalności,

 2. dochód z działalności Internet w kwocie 26.341,98 zł netto przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych na działalności Azart (licencje),

 3. zysk z działalności TV Azart (licencje) w kwocie 13.584,63 zł netto pozostawić do rozliczenia w roku następnym tej działalności,

 4. dochód na nieruchomościach (pożytki) w kwocie netto 86.406,19 zł przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości,

 5. dochód z pozostałej działalności Spółdzielni w kwocie netto 2.010,44 zł przeznaczyć na zwiększenie funduszu zasobowego Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przedstawieniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.

 

 1.  

uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz oświatowo - kulturalnej na 2018r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Walne Zgromadzenie postanawia :

 

§ 1

uchwalić Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz oświatowo-kulturalnej na 2018r. Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przedstawieniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.

 

 1.  

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za jego działalność w roku 2017.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Walne Zgromadzenie postanawia :

 

§ 1

udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni z działalności za 2017r. mgr Jerzemu Graczowi - Prezesowi Zarządu .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przedstawieniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.

 

 1.  

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za jego działalność w roku 2017.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Walne Zgromadzenie postanawia :

 

§ 1

udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni z działalności za 2017r. - Józefowi Ingramowi Z-cy Prezesa Zarządu ds. techniczno -eksploatacyjnych .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przedstawieniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.

 

 1.  

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za jego działalność w 2017r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Walne Zgromadzenie postanawia :

 

§ 1

udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni z działalności za 2017r. – Annie Kowalskiej Zastępcy Prezesa Zarządu, Starszemu specjaliście ds. rozliczeń eksploatacyjnych i ruchu ludności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przedstawieniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.

 

 1.  

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na lata 2018/2019.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Walne Zgromadzenie postanawia :

 

§ 1

upoważnić Zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r. zobowiązań w wysokości 1.000.000zł (słownie: jeden milion złotych) na finansowanie działalności Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przedstawieniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.

 

 1.  

uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce .

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Walne Zgromadzenie postanawia :

 

dokonać zmian w dotychczasowym Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce odbyte w częściach w dniach 23, 24 i 25.06.2015r. i zarejestrowanym postanowieniem Sądu Rejonowego Sąd Gospodarczy VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31.08.2015r. sygn. sprawy OP.VIII NS-REJ.KRS/009014/15/580 w następujący sposób:

 

§ 1

Pozostawić bez zmian § 1 Statutu

§ 2

Skreślić pozostałe paragrafy aktualnego Statutu od § 2 do § 164 i w ich miejsca wprowadzić nowe od § 2 do § 162 o brzmieniu zgodnym z postanowieniami :

 1. Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596) ,

 2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222, z 2015 r. poz. 201 oraz z 2017 r. poz. 1442)

Zmiany Statutu stanowią załącznik do uchwały.

§ 3

Zmiana Statutu uchwalona niniejszą uchwałą wchodzi w życie od dnia jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

 1.  

zbycia nieruchomości - garaż nr 39 przy ul. Skłodowskiej.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Walne Zgromadzenie postanawia :

 

§ 1

Upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce do zbycia udziału wynoszącego 6/786 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 253/18 o powierzchni 1,4069 ha położonej w Praszce przy ul. Skłodowskiej KW 31071 wraz z posadowionym na podłożu betonowym blaszanym garażem nr 39 o powierzchni użytkowej 18m2 na rzecz .................................. za cenę 11.200,00 zł brutto ustalona w drodze przetargu z dnia 28.06.2017r.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przedstawieniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.

 1.  

zbycia nieruchomości - lokal mieszkalny przy ul. Fabryczna 22/18.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Walne Zgromadzenie postanawia :

 

§ 1

Upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Praszce przy ul. Fabryczna 22/18 o powierzchni użytkowej 42,69 m2 wraz z udziałem 0,0367 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 11/1 zapisanej w KW 48 964 w drodze przetargu.

Cena wywoławcza będzie ustalona zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego plus koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przedstawieniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

 

poczatek strony


 
 
 

Copyright: Spółdzielnia mieszkaniowa - wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster - Strona główna - Administrator
ostatnia aktualizacja: 12.06.2007

Projekt i wykonanie: