Kontakt
Rada Nadzorca/Zarząd
Krótka historia Spółdzielni
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Druki do pobrania
Regulaminy
Informacja o uchwałach podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniach 6, 7, 8 czerwca 2017 r.
 
Oferta Programowa
 
Taryfy
Modem kablowy
Podstawy
 
Spółdzielczy kanał informacyjny
Klub Osiedlowy
 
ogłoszenie wyników przetargu 2018 rok
budowa indywidualnych kotłowni gazowych z węzłami dwufunkcyjnymi co i cwu
 
» strona główna / INFORMACJE / Informacja o uchwałach podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniach 6, 7, 8 czerwca 2017 r.
  Informacja o uchwałach podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniach 6, 7, 8 czerwca 2017 r.  

 

 

Informacja dla członków o uchwałach podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniach 6, 7, 8 czerwca 2017r.

 

Walne Zgromadzenie odbyte częściach w dniach 6, 7 i 8 czerwca 2017r. podjęło następujące uchwały:

 

Uch. Nr

w sprawie

Treść uchwały

 1.  

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2016r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Walne Zgromadzenie postanawia :

 

§ 1

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przedstawieniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.

 

 1.  

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni na dzień 31.12.2016r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce uchwala się co następuje:

 

§ 1

zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016r. składające się z:

 1. Wprowadzenia do Sprawozdania finansowego

 2. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2016, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 14 233 389,13zł (słownie: czternaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i 13 groszy )

 3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2016r.

 4. Informacji dodatkowej Spółdzielni.

 5. Sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przedstawieniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.

 

 1.  

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Walne Zgromadzenie postanawia

 

§ 1

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przegłosowaniu na ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

 

 1.  

rozliczenia wyniku Spółdzielni za 2016r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce uchwala się co następuje:

 

§ 1

 1. postanawia niedobór na działalności GZM za 2016r. w kwocie netto 17.185,48 zł pozostawić do rozliczenia w roku następnym (zgodnie z §150 Statutu Spółdzielni), w tym:

 1. strata na działalności eksploatacyjnej w kwocie 81.068,92 zł

 2. dochód z przeglądów instalacji w kwocie netto 63.883,44 zł

 

 

2. dochód z pozostałej działalności Spółdzielni za 2016r. w kwocie netto 110.867,56 zł, w tym :

a) zysk z działalności garaży w kwocie netto 1.946,46 zł pozostawić do rozliczenia w roku następnym tej działalności,

b) dochód z działalności Internetu w kwocie 4.574,67 zł netto pozostawić do rozliczenia w roku następnym tej działalności,

c) stratę z działalności TV Azart-licencje w kwocie 17.921,33 zł netto pozostawić do rozliczenia w roku następnym tej działalności,

d) dochód na nieruchomościach (pożytki) w kwocie netto 84.670,70 zł przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości,

e) zysk na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie netto 19.800,00 zł przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości,

f) dochód z pozostałej działalności Spółdzielni w kwocie netto 17.797,06 zł przeznaczyć na zwiększenie funduszu zasobowego Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przedstawieniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.

 

 1.  

przyjęcia sposobu realizacji wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za lata 2013 -2015.

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Walne Zgromadzenie postanawia :

 

§ 1

1. Przyjąć i zaakceptować wnioski zawarte w informacji z przeprowadzonej lustracji.

 

2. Przyjąć i zaakceptować sposób realizacji wniosków przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, przedstawionych w liście polustracyjnym Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu z dnia 28.11.2016r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przedstawieniu na każdej części Walnego Zgromadzenia

 

 1.  

uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz oświatowo - kulturalnej na 2017r.

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Walne Zgromadzenie postanawia :

 

§ 1

uchwalić Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz oświatowo-kulturalnej na 2017r. Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przedstawieniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.

 

 1.  

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za jego działalność w roku 2016. mgr Jerzemu Graczowi

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Walne Zgromadzenie postanawia :

 

 

§ 1

udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni z działalności za 2016r.:

mgr Jerzemu Graczowi - Prezesowi Zarządu .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przedstawieniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.

 

 1.  

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za jego działalność w roku 2016 Józefowi Ingramowi

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Walne Zgromadzenie postanawia :

 

§ 1

udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni z działalności za 2016r.:

Józefowi Ingramowi - Z-cy Prezesa Zarządu ds. techniczno -eksploatacyjnych .

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przedstawieniu na każdej części Walnego Zgromadzenia

 

 1.  

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za jego działalność w 2016r. Annie Kowalskiej

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Walne Zgromadzenie postanawia :

 

§ 1

udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni z działalności za 2016r. – Annie Kowalskiej Zastępcy Prezesa Zarządu, Starszego specjalisty ds. rozliczeń eksploatacyjnych i ruchu ludności.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przedstawieniu na każdej części Walnego Zgromadzenia

 

 1.  

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na lata 2017/2018.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2003 Nr 188, poz.1848, z póź. zm. ) oraz § 37 ust. 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Walne Zgromadzenie postanawia :

 

§ 1

upoważnić Zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia w okresie od 01.07.2017r. do 30.06.2018r. zobowiązań (kredytów) w wysokości 1.000.000zł (słownie: jeden milion złotych) na finansowanie działalności Spółdzielni.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. po przedstawieniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.

 

 1.  

wyboru delegata oraz zastępcy delegata Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.

Na podst. §37 pkt. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce oraz protokołu Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie stwierdza, że

 

§ 1

1. W wyniku tajnego głosowania delegatem Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie wybrany został:

Pan(i) Jerzy Gracz Zam. Ul. Kościuszki 42/3, 46-320 Praszka

Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

poczatek strony


 
 
 

Copyright: Spółdzielnia mieszkaniowa - wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster - Strona główna - Administrator
ostatnia aktualizacja: 12.06.2007

Projekt i wykonanie: