Kontakt
Rada Nadzorca/Zarząd
Krótka historia Spółdzielni
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Druki do pobrania
Regulaminy
W załączniku przedstawiamy Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków, odbytym w dniach 11,12,13 czerwca 2019r.
Artykuł w Tęczy Polskiej" nt.pierwszej kotłowni przyblokowj w Praszce
 
Ochrona Danych Osobowych
Inspektor Danych osobowych
 
Oferta Programowa
 
Taryfy
Modem kablowy
Podstawy
 
Spółdzielczy kanał informacyjny
Klub Osiedlowy
 
ogłoszenie wyników przetargu 2018 rok
przetarg remont balkonow
 
» strona główna
  Strona główna  

Informacje

 

 ANEKS  nr 1 / 2018

do „Regulaminu  rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

 z użytkownikami lokali z dnia 10.05.2017r.

 

 § 1

W załączniku nr 1 „Regulaminu rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce z użytkownikami lokali z dnia 10.05.2017r.” wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W punkcie 1.1. po zwrocie „DUON Praszka” dodaje się słowa Sp. z o.o. (zwanym dalej dostawca ciepła)”.

2)  Skreśla się w całości punkt 1.2.  i wprowadza nowy o brzmieniu :

„1.2. W przypadku ciepła wytwarzanego we własnej kotłowni gazowej wyłącznie wydatki związane z :

a)       opłatą stałą :

- za gaz do pracy kotłowni,

- za energię elektryczną do pracy kotłowni,

b) opłatą zmienną:

- za dostawę gazu do pracy kotłowni,

- za dostawę energii elektrycznej do pracy kotłowni,

 

3)  Skreśla się w całości punkt 2;  2.1.; 2.2. i wprowadza nowy punkt 2 o brzmieniu :

„2. Koszty dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie na poszczególne węzły będące źródłem ciepła dla budynków lub dla części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno –użytkową z podziałem:

a) na koszty stałe ogrzewania,

b) na koszty zmienne ogrzewania.”

 

4) Zmianie ulega numeracja od punktu 4.1 (któremu zostaje nadany numer kolejny - 4) do ostatniego punktu 11.6 załącznika nr 1.

 

5) Wprowadza się punkt 8 o brzmieniu: „8. Rozliczenia kosztów ogrzewania w systemie wg powierzchni użytkowej lokali wykonuje Spółdzielnia.”

 

6) Skreśla się w całości punkt 6; 6.1; 6.2.  i wprowadza nowe punkty 9; 9.1; 9.2 o brzmieniu :

„9. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w systemie podzielnikowym, tj. z uwzględnieniem w rozliczeniach wskazań podzielników kosztów ogrzewania zainstalowanych na grzejnikach w lokalach:

 

- koszty ogrzewania danego węzła dzielone są na koszty stałe ogrzewania i koszty zmienne ogrzewania, wg procentowego podziału zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni na wniosek Zarządu, przed rozpoczęciem okresu grzewczego, metodą szacunkową, analizując koszty ogrzewania sezonu poprzedzającego;

 

9.1 Koszty stałe ogrzewania węzła w budynku - dzielone są wg powierzchni użytkowej na wszystkie lokale mieszkalne danego węzła. Jednostką rozliczeniową kosztów stałych ogrzewania jest m2 powierzchni użytkowej lokalu. 

 

9.2. Koszty zmienne ogrzewania rozliczane są wg wskazań podzielników ciepła zainstalowanych na grzejnikach w lokalu.”

 

7) W punkcie 7 (nowy numer 10) skreśla się ostatnie zdanie: ”Rozliczenia kosztów ogrzewania w systemie wg powierzchni użytkowej lokali wykonuje Spółdzielnia”. oraz zamienia się zwrot „wg załącznika B” na zwrot  wg załącznika A”.

 

8) W punkcie 9 (nowy numer 12) zwrot „w terminie do 15 dnia miesiąca”  zamienia się na zwrot  „w terminie zgodnie ze Statutem Spółdzielni.”

 

 

 

9) Skreśla się w całości punkt 10.3.b)  i wprowadza nowy punkt 13.3.b)   o brzmieniu :

„b) podaje  podział kosztów ogrzewania na  :

- koszty stałe ogrzewania (rozliczane wg m2 powierzchni użytkowej) i

- koszty zmienne ogrzewania (rozliczane wg wskazań podzielników kosztów)”

 

 

§ 2

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Aneks podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Spółdzielni .

 

 

Zatwierdzono  na  posiedzeniu

Plenum Rady   w dn. 120.09.18r.

protokół nr  6 / 2018  uchwała nr   16 /2018

 

 

 

 

poczatek strony
 
 

 

 

 

Copyright: Spółdzielnia mieszkaniowa - wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster - Strona główna - Administrator
ostatnia aktualizacja: 12.06.2007

Projekt i wykonanie: