Kontakt
Rada Nadzorca/Zarząd
Krótka historia Spółdzielni
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Druki do pobrania
Regulaminy
W załączniku przedstawiamy Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków, odbytym w dniach 11,12,13 czerwca 2019r.
Artykuł w Tęczy Polskiej" nt.pierwszej kotłowni przyblokowj w Praszce
 
Ochrona Danych Osobowych
Inspektor Danych osobowych
 
Oferta Programowa
 
Taryfy
Modem kablowy
Podstawy
 
Spółdzielczy kanał informacyjny
Klub Osiedlowy
 
ogłoszenie wyników przetargu 2018 rok
przetarg na wykonawcę kontroli stanu technicznego inst. wentylacji i inst. elektrycznej
przetarg na wykonacę konrtroli inst. elektrycznej
 
» strona główna
  Strona główna  

Informacje

 Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 19/2019 z dnia 23.07.2019 r.

  OGŁOSZENIE

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

 Zastępca Prezesa Zarządu ds. techniczno - eksploatacyjnych 

 

  I. Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:

 

 1.  

  być członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce.

 2.  

  posiadać wykształcenie wyższe techniczne lub średnie,

  preferowany profil budowlany (mile widziane uprawnienia budowlane),

 3.  

  co najmniej 5 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku,

 4.  

  znajomość Prawa spółdzielczego oraz zasad funkcjonowania spółdzielni

  mieszkaniowych – będzie dodatkowym atutem,

 5. znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i innych przepisów z zakresu

  budownictwa – będzie dodatkowym atutem,

 6.  

  posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw

  publicznych,

 7.  

  pełna dyspozycyjność, znajomość obsługi komputera, w tym pakietów

  biurowych MS Office, Open Office i innych,

 8.  

  uprawnienia dozorowe w zakresie dozoru instalacji energetycznej

  (grupa I, II, III) – będą dodatkowym atutem.

 

II. Oferta kandydata winna zawierać:

 

 1.  

  pisemne oświadczenie o nie pozostawaniu z członkami Rady Nadzorczej SM

  w Praszce w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub

  powinowactwa w linii prostej,

 2.  

  kserokopie dokumentów świadczących o spełnieniu warunku określonego w

  punkcie I ust. 2, 3, 8 Regulaminu, oraz oświadczenia o spełnieniu warunków

  określonych w punkcie I ust. 1,6 Regulaminu,

 3.  

  CV kandydata zawierające również wyrażenie zgody na przetwarzanie

  informacji i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji,

 4.  

  list motywacyjny,

 5.  

  aktualne zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie o nie podleganiu

  ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych,

 6. pisemne oświadczenie zgodnie z § 61 ust. 3

  Statutu SM w Praszce.

 

  Do zadań na ww. stanowisku należeć będzie w szczególności:

 

 1.  

  Nadzór nad opracowywaniem planów rzeczowych i sprawozdań

  przez podległy dział.

 2.  

  Sprawowanie nadzoru nad realizacją robót inwestycyjnych Spółdzielni.

 3.  

  Sprawowanie nadzoru nad robotami remontowymi

  realizowanymi przez Spółdzielnię.

 4.  

  Nadzór nad czynnościami realizacji, odbioru i rozliczeń z wykonawcami

  przeprowadzającymi prace na budynkach Spółdzielni.

 5.  

  Prowadzenie dokumentacji związanej z przetargami ogłaszanymi w Spółdzielni.

 6.  

  Prowadzenie dokumentacji pozwoleń, decyzji i innych dokumentów

  budowlanych niezbędnych do realizacji prac remontowo budowlanych.

 7.  

  Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań podległych mu

  samodzielnych stanowisk.

 

   Oferty z dopiskiem „Konkurs” należy składać do dnia 23.08.2019r.

do godz. 15.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce (pok. nr 2)

przy ul. Mickiewicza 18, w Praszce.

 

 

 

  O terminie zakwalifikowania i przeprowadzenia drugiego etapu konkursu kandydaci

zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

 

    Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Złożonych aplikacji nie zwracamy.

 

 

dostępne są w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej:

  www.smpraszka.com.pl 

 

Stanowisko będzie do objęcia od dnia 01.10.2019 r.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

 

poczatek strony


 
 

 

 

 

Copyright: Spółdzielnia mieszkaniowa - wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster - Strona główna - Administrator
ostatnia aktualizacja: 12.06.2007

Projekt i wykonanie: