Kontakt
Rada Nadzorca/Zarząd
Krótka historia Spółdzielni
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Druki do pobrania
Regulaminy
W załączniku przedstawiamy Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków, odbytym w dniach 11,12,13 czerwca 2019r.
Artykuł w Tęczy Polskiej" nt.pierwszej kotłowni przyblokowj w Praszce
 
Ochrona Danych Osobowych
Inspektor Danych osobowych
 
Oferta Programowa
 
Taryfy
Modem kablowy
Podstawy
 
Spółdzielczy kanał informacyjny
Klub Osiedlowy
 
 
» strona główna
  Strona główna  

Informacje

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępca Prezesa Zarządu ds. techniczno - eksploatacyjnych 

I.   Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:

1.     być członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce.

2.     posiadać wykształcenie wyższe techniczne lub średnie, preferowany profil budowlany (mile widziane uprawnienia budowlane),

3.     co najmniej 5 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku,

4.     znajomość Prawa spółdzielczego oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych – będzie dodatkowym atutem, 

5.     znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i innych przepisów z zakresu budownictwa będzie dodatkowym atutem,

6.     posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

7.     pełna dyspozycyjność, znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych MS Office, Open Office i innych,

8.     uprawnienia dozorowe w zakresie dozoru instalacji energetycznej (grupa I, II, III) – będą dodatkowym atutem.

 

II.  Oferta kandydata winna zawierać:

a)   pisemne oświadczenie o nie pozostawaniu z członkami Rady Nadzorczej SM w Praszce w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

b)  kserokopie dokumentów świadczących o spełnieniu warunku określonego w punkcie I ust. 2, 3, 8 Regulaminu, oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w punkcie I ust. 1,6 Regulaminu,

c)   CV kandydata zawierające również wyrażenie zgody na przetwarzanie informacji i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji,

d)  list motywacyjny,

e)  oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych,

f)    pisemne oświadczenie zgodnie z § 61 ust. 3 Statutu SM w Praszce.

 

Do zadań na ww. stanowisku należeć będzie w szczególności:

1.     Nadzór nad opracowywaniem planów rzeczowych i sprawozdań przez podległy dział.

2.     Sprawowanie nadzoru nad realizacją robót inwestycyjnych Spółdzielni.

3.     Sprawowanie nadzoru nad robotami remontowymi realizowanymi przez Spółdzielnię.

4.     Nadzór nad czynnościami realizacji, odbioru i rozliczeń z wykonawcami przeprowadzającymi prace na budynkach Spółdzielni.

5.     Prowadzenie dokumentacji związanej z przetargami ogłaszanymi w Spółdzielni.

6.     Prowadzenie dokumentacji pozwoleń, decyzji i innych dokumentów budowlanych niezbędnych do realizacji prac remontowo budowlanych.

7.     Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań podległych mu samodzielnych stanowisk.

 

Oferty z dopiskiem „Konkurs” należy składać do dnia 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce (pok. nr 2) przy ul. Mickiewicza 18, w Praszce.

O terminie zakwalifikowania i przeprowadzenia drugiego etapu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Złożonych aplikacji nie zwracamy.

  • Regulamin przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych Spóldzielni Mieszkaniowej w Praszce
  • Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dotycząca rekrutacji prowadzonej na wolne stanowiska

  •  aktualny Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

dostępne są w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej: www.smpraszka.com.pl

 

Stanowisko będzie do objęcia od dnia 28.07.2020r. 

 

poczatek strony

pliki do pobrania


 
 
 

Copyright: Spółdzielnia mieszkaniowa - wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster - Strona główna - Administrator
ostatnia aktualizacja: 12.06.2007

Projekt i wykonanie: